اپیزود

چیزی که می فهمم ( فک کنید توییتره )

اپیزود

چیزی که می فهمم ( فک کنید توییتره )

دیگر منی نیستم .

اینجا اپیزود است که توسط دو دوست،دو برادر،دو یار نوشته می شود .

ویلی و من /.

من زیاد فعال نیستم ولی قلم ویلی گرم است . از نوشتن اش لذت ببرید ..

همین و تمام