اپیزود

چیزی که می فهمم ( فک کنید توییتره )

اپیزود

چیزی که می فهمم ( فک کنید توییتره )

۱ مطلب با موضوع «think» ثبت شده است

اولین شرط و قدم روشن فکری جدای از مطالعات و تحقیقات بسیار گسترده احترام گذاشتن به نظر دیگران می باشد . نمی توان گفت شخصی که به اعتقادات و یا افکار میلیون ها نفر توهین رسمی می کند روشنفکر است . یک نظر پخته نظری است که افکار مردم را به چالش بکشد . نه اینکه به نوعی باشد که از آن توهین استنباط گردد .

برای مثال عزیزانی که شاهین نجفی را برای مثال روشن فکر می دانند باید این مساله رو مد نظر داشته باشند که بی احترامی به افکار دیگر حتی اگر مخالف نظرات ما هم باشد نه تنها نشانه روشن فکری نیست بلکه نشانه بلاهت و نفهمی شخص مورد نظر را می رساند .

به نظر من اسلام وحشی است و یا به نظر من مسیحیت بی بند و بار است نه تنها نظر نیست بلکه خزعبلاتی نیز بیش نیست . انتقاد باید از مجرای درست و صحیح به گوش افرادی که نظرشان با شما مخالف است برسد . فرضا توهین به افکار مردم در قالب اینکه نظر من است اولین قدم نشان دهنده بی شعوری شما است .

اگر به هر دلیلی انتقادی دارید باید با آرامش سوال بپرسید و پس از بحث یا یک دیگر را قانع می کنید و یا صفر صفر مانند دو صفحه ترازو به متارکه بحث رضایت می دهید چون دیگر نمی توانید یک دگیر را قانع نمایید . اما اینکه رسما به اعتقادات حتی یک میلیون نفر توهین رسمی بکنی نه تنها نشان نمی دهد روشنفکر و آدمی هستی که سرت به تنت می ارزد بلکه نشان می دهی یک بیشعور نیز بیش نیستی ..

یاد بگیریم توهین به اعتقادات دیگران ؛ تمسخر و توهین افکار دیگران حتی اگر مطمئنیم از نظر ما عقب افتادگی است مردود است و هرگز به نظرات مخالف خود بی احترامی نکنیم ... همانقدر که فلان دین و یا فلان نظر برای ما عزیز نیست شاید به همان اندازه برای فردی عزیز باشد و با استدلال و دلایلی به آن افکار رسیده است .

روی صحبتم دقیقا با همان بی شعور هایی است که به ظاهر روشن فکری اعتقادات سایر انسان ها را به باد توهین می گیرند و به محض اعتراض آنها را نفهمی بیش نمی دانند .

مهم این نیست چگونه فکر می کنی .. مهم این است توهین به افکار مردم مردود است ..